Go to Name Index
Go to Maynard chart
John Maynard = Mary Gates

SIMON MAYNARD = Hannah Newton

B: Marlboro MA 15 Jan or Jun 1668
M:
D: Marlboro MA 19 Jan 1747

siblings: John, Elizabeth, Simon, David, Zechariah, Hannah, Sarah, Lydia, Joseph

Hannah Maynard
Simon Maynard
Elizabeth Maynard
Tabitha Maynard
Elisha Maynard
Eunice Maynard
Ephraim Maynard
Benjamin Maynard