Go to Name Index
Go to Maynard chart
Simon Maynard = Hannah Newton

EPHRAIM MAYNARD = Sarah ? (1), Mary Balcom (2)

B: Marlboro MA 17 Oct 1707
M: 3 Jan 1742
D:

siblings:

Tabitha Maynard
Sarah Maynard
Ephraim Maynard
Simon Maynard
Joseph Maynard
Benjamin Maynard
Eunice Maynard