Go to Name Index


Thomas Stoughton = ?

THOMAS STOUGHTON = Mary Wadsworth

B: England 1624
M: 30 Nov 1655
D: Windsor CT 15 Sept 1684

siblings:

Thomas Stoughton