Go to Name Index


Thomas Stoughton = Mary Wadsworth

THOMAS STOUGHTON = Abigail _?_ Edwards

B: 21 Nov 1662
M: 19 May 1697
D: 14 Jan 1749

siblings:

Abigail Stoughton