> --------------------------------------------------------------------
> Found: 18 entries
> --------------------------------------------------------------------
> 
>  1. acidaemia
>  2. -aemia
>  3. chloraemia
>  4. collaemia
>  5. -emia
>  6. hyperaemia
>  7. hyphaemia
>  8. ichorrhaemia
>  9. ischaemia
> 10. macrocyte
> 11. parasitaemia
> 12. spanaemia
> 13. stercoraemia
> 14. thalassaemia
> 15. toxico-
> 16. tularaemia
> 17. tyrosinaemia
> 18. urinaemia